Lainasummat, kustannukset ja vuosikorko

Laina­summaMaksat takaisin 2 erää
30 vrk + 60 vrk
Vuosi­korko 19,5%Käsittely­kulu
50€56,20€
2 erää 28,10€/erä
1,20€5,00€
100€107,40€
2 erää 53,70€/erä
2,40€5,00€
150€158,60€
2 erää 79,30€/erä
3,60€5,00€

50€

Maksat takaisin 2 erää (30 vrk + 60 vrk)

28,10€/erä, yhteensä 56,20€

Vuosikorko 19,5%: 1,20€

Käsittely­kulu: 5,00€

100€

Maksat takaisin 2 erää (30 vrk + 60 vrk)

53,70€/erä, yhteensä 107,40€

Vuosikorko 19,5%: 2,40€

Käsittely­kulu: 5,00€

150€

Maksat takaisin 2 erää (30 vrk + 60 vrk)

79,30€/erä, yhteensä 158,60€

Vuosikorko 19,5%: 3,60€

Käsittely­kulu: 5,00€

Todellinen vuosikorko: 50€ 112%, 100€ 67%, 150€ 52%.

Ensilaina 50€. Saadaksesi lainan olet 18-75v luottokelpoinen Suomen kansalainen ja sinulla on yli 6kk kestäneet säännölliset palkka- tai työeläketulot (vähintään 1600€/kk, sosiaalitukia, kansan-, takuu- ja työkyvyttömyyseläkkeitä ei hyväksytä), matkapuhelin-numero ja suomalainen pankkitili. Pyydämme uusilta lainanhakijoilta alle 2 kk vanhan tulotositteen. Sinulla voi olla vain 1 laina kerralla.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

  

Luotonantaja


NANOLAINA OY

Y-tunnus


2302535-8


Osoite


PL 1280, 00101 Helsinki


Sähköpostiosoite


nanolaina@nanolaina.fi


Internetosoite


www.nanolaina.fi
Lainapalvelun aukioloaika: 24h.
Asiakaspalvelun aukioloaika: ma-pe 09:00-15:00.

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

  

Luottotyyppi


Kuluttajaluotto/Kertaluotto


Luoton kokonaismäärä

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön
annettavaa kokonaissummaa.


50€ - 150€ myönnetyn luottosumman mukaan.


Nostoa koskevat ehdot

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.


Luotto maksetaan luotonsaajan ilmoittamalle tilille ma-su 07:00-23:00 kun lainaehdot ovat vahvistettu. Rahan siirto saattaa kestää 1 arkipäivän. LAINAN ERÄLASKUT (2 kpl) JA MAHDOLLISET MUISTUTUSLASKUT/PERINTÄKIRJEET LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTILLA.

Luottosopimuksen voimassaoloaika


Luottosopimus on voimassa luoton erääntymiseen asti.


Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien
lyhentämiseen


Lainan takaisinmaksu on kahdessa erässä. Käsittelykulu ja korko sisältyvät maksueriin.


Maksettava kokonaismäärä

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.


Luoton kokonaismäärä: 50€ - 150€

Luottokustannukset yhteensä: Katso yllä olevasta taulukosta.

Maksettava kokonaismäärä: Katso yllä olevasta taulukosta.

3. Luoton kustannukset

  

Lainakorko


19,5%


Todellinen vuosikorko

Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.


Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.


52%-112%


Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava


- vakuutus


Ei


- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei


Muut kustannukset- laskutuspalkkio, veloitetaan jokaisen maksuerän yhteydessä


0€


- maksuohjelman muuttaminen (sovittava erikseen)Maksusuunnitelmasta voi sopia asiakaspalvelussa (ks. kustannustiedot kohdasta Maksuviivästyksen kulut).


Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.


Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.


Luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää luottosopimus. Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista eristä ja muista saatavista määräytyy korkolain mukaisesti. Perintäkulut määräytyvät perintälain mukaisesti. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan seuraavat maksuviivästykseen/perintään liittyvät kulut:
- maksuhuomautus 5€
- maksusuunnitelma 20€ jos laskun pääoma on enintään 100€ tai maksusuunnitelma sisältää enintään 4 erää
- maksusuunnitelma 30€ jos laskun pääoma on yli 100€ mutta enintään 1000€ ja maksusuunnitelma sisältää yli 4 erää
- luotonsaajan pyynnöstä tehty maksuajan pidennys 5€/14vrk - 10€/1kk
Muut kulut:
- ylisuorituksen palautus 5€
Suoritus kohdistetaan järjestyksessä: viivästyskorko, lainakulut, lainapääoma, perintäkulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

  

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän
kuluessa.


Kyllä


Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.


Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain. Luoton käyttämättä jäävältä ajalta vähennetään vastaavat korot. Luotonantaja saa periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.


Haku tietokannasta

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.


Luotonantaja tarkistaa henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä, osoitetiedot väestörekisteristä ja puhelinliittymän tiedot julkisesta puhelinrekisteristä.


Oikeus saada luottosopimusluonnos

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.


Kyllä


5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

  

a) luotonantajan osalta


Luotonantajan osoite


NANOLAINA OY, PL 1280, 00101 Helsinki


Sähköpostiosoite


nanolaina@nanolaina.fi


Internetosoite


www.nanolaina.fi
Lainapalvelun aukioloaika: 24h.
Asiakaspalvelun aukioloaika: ma-pe 09:00-15:00.

Rekisteröinti


NANOLAINA OY on merkitty Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus: 2302535-8. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston rekisteröintitunnus: 2011/PH762A.


Valvova viranomainen


Kuluttajaluottoja valvovat Kuluttajavirasto ja Finanssivalvonta.


b) luottosopimuksen osalta


Peruuttamisoikeuden käyttö


Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron luoton käyttöajalta. Mikäli kysymyksessä on alle 200€ luotto, on luotonantajalla kuitenkin oikeus periä luotonsaajalta luoton todellinen vuosikorko luoton käyttöajalta.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
- luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- lainan määrä
- paikka ja päiväys
- luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen:
Nanolaina OY, PL 1280, 00101 Helsinki.
Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle saamansa varat ja suoritettava korvaukset. Mikäli varoja ei palauteta, raukeaa peruutus. Tarvittavat tiedot lainavarojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa


Suomen laki


Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke


Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.


Kielijärjestelyt


Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.


c) oikeussuojan osalta


Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo


Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Luotonsaajan tulisi kuitenkin olla yhteydessä Kuluttajaneuvontaan ennen Kuluttajariitalautakuntaa, sillä Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä jos luotonsaaja ei ole ensin ollut yhteydessä Kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306, 00531 Helsinki
Puh: 010 366 5200, www.kuluttajariita.fi

Yleistä

Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun lainasumma on siirretty luotonsaajan tilille. Kaikki laskut ja mahdolliset maksukehotukset lähetetään sähköpostilla. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ilman erityistä syytä peruuttaa myönteisen luottopäätöksen peruuttamalla varojen siirron luotonhakijan tilille, jolloin lainasopimusta ei synny. Luotonantajalla ei ole velvollisuutta perustella luottopäätöksiään. Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Maksun laiminlyönti ja sen rekisteröinti luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa tieto maksamattomasta erästä rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään 60 vuorokautta maksumuistutuksessa mainitusta alkuperäisestä laskun eräpäivästä; ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksumuistutus jossa on muistutettu myös tiedon rekisteröinnistä luottotietorekisteriin.

Tietosuoja ja markkinointiviestit

Asiakkaan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakas-suhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla tai luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oikeus lähettää asiakkaalle markkinointi- ja mainosmateriaalia, mikäli asiakas ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Asiakas antaa markkinointisuostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö luotonantaja lainahakemuksen vai ei. Luotonantaja ei luovuta asiakkaan yhteystietoja konsernin ulkopuoliseen käyttöön. Nanolaina Oy:llä on oikeus vastaanottaa asiakasta koskevaa tietoa kolmansilta osapuolilta. Rekisteriseloste

Lainaehdot